Artikel 1: Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van Lis(t)a Coaching comm.v., hierna te noemen: “COACH”, met een andere partij waarop deze partijen, deze voorwaarden van toepassing hebben verklaard, voor zover er niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De algemene toepasselijkheid van voorwaarden van de andere partij worden uitdrukkelijk uitgesloten.

3. De SPORTER is degene die het genot heeft van de dienstverlening.

4. Als één of meerdere bepalingen op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

5. Het niet vereisen van de strikte naleving van deze voorwaarden door de COACH doet geen rechten ontstaan voor de tegenpartij. De bepalingen blijven hoe dan ook van toepassing.

Artikel 2: Totstandkoming, uitvoering en wijziging van de overeenkomst

1. De overeenkomsten tussen de COACH en de SPORTER worden aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de overeenkomst anders aangeeft. Deze worden automatisch verlengd met eenzelfde duur. Er dient rekening gehouden te worden met een opzegtermijn van 7 dagen.

2. Geen van de door de partijen verkregen rechten kunnen overgedragen worden aan een derde, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de andere partij.

3. Indien beide partijen een overeenkomst willen wijzigen dan ontbinden ze vervroegd de overeenkomst zonder vergoeding of termijn en sluiten een nieuwe overeenkomst. .

Artikel 3: Tarieven en betaling

1. Voor de opstart kunnen kosten in rekening worden gebracht. Deze hangen af van de verkozen dienstverlening en zullen te allen tijde op voorhand meegedeeld worden.

2. Alle betalingen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar vanaf de datum opgenomen in het contract. Deze dienen te worden voldaan via overschrijving met vermelding van de op het contract vermelde boodschap.

3. Indien gewenst kan door de sporter betaald worden via maandelijkse facturatie wanneer dit opgenomen is in de overeenkomst. Deze facturen zijn te voldoen binnen 14 dagen tenzij anders overeengekomen in de overeenkomst.

4. In de door COACH aan consumenten uitgegeven documenten, zijn alle opgenomen bedragen inclusief BTW. In de door COACH aan ondernemingen uitgegeven documenten, zijn alle opgenomen bedragen exclusief BTW. 5. De COACH heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst van rechtswege op te schorten bij niet-betaling van de verschuldigde bedragen.

6. Opmerkingen op, of betwisting van, deze factuur moeten verzonden worden aan de hoofdzetel van COACH en dit binnen een termijn van 7 kalenderdagen na factuurdatum. Bij gebreke daaraan wordt de factuur als aanvaard beschouwd.

7. Bij niet tijdige en integrale betaling van een factuur die wordt ontvangen uiterlijk op de gestelde vervaldatum is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding verschuldigd van 10% per maand over het volledige factuurbedrag met een minimum van 30 EUR per factuur. Deze bepaling is enkel van toepassing op facturen aan ondernemingen.

Artikel 4: Gezondheid

1. De SPORTER erkent het belang van een goede gezondheid en beseft dat het opstarten van coaching wanneer gehospitaliseerd te zijn met een medisch probleem in het laatste half jaar, niet verantwoord is. Ook is er besef dat een hartprobleem, pijn in de borst tijdens een fysieke inspanning, het verliezen van evenwicht door duizeligheid, of een bot of gewrichtsprobleem dat verergerd kan worden door een verandering in fysieke activiteiten, de gezondheid tijdens het sporten ernstig in gevaar kunnen brengen.

2. De SPORTER erkent dat sporten wanneer men ziek is, onverantwoord is.

3. De SPORTER erkent dat het verschaffen van relevante informatie over de gezondheidstoestand alleen maar bijdraagt aan de kwaliteit van de dienstverlening  door de COACH.

Artikel 5: Vertrouwelijkheid

1. Alle door de COACH verkregen informatie bij de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst, wordt beschouwd als vertrouwelijke informatie. Deze individuele informatie zal uitsluitend gebruikt worden in de uitvoering van de overeenkomst, tenzij er vooraf toestemming van de andere partij is, of de informatie algemeen bekend en publiek beschikbaar is.

2. De COACH behoudt zich het recht om data in geaggregeerde vorm te gebruiken waarbij individualisatie niet mogelijk is.

3. De privacyverklaring te vinden op de website regelt de uit te oefenen rechten van de SPORTER in verband met de gegevensverzameling.

Artikel 6: Herroepingsrecht

1. De consument beschikt over een herroepingsrecht van 14 dagen vanaf het moment van contractsluiting.

2. De consument kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd

Artikel 7: Aansprakelijkheid

1. Voor elke door COACH aanvaarde opdracht geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting. De COACH kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. COACH is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van het niet handelen als een goede huisvader.

2. COACH is niet aansprakelijk als de SPORTER op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de SPORTER.

Artikel 8: Intellectuele eigendom

1. Alle verschafte modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door de COACH in uitvoering van de overeenkomst, zijn en blijven eigendom van de COACH.

2. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van de COACH.

Artikel 9: Overmacht

1. Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst kan niet aan partijen worden toegerekend indien sprake is van overmacht. In dat geval ontstaat geen recht op schadevergoeding. Overmacht is alle omstandigheden waardoor partijen tijdelijk of blijvend niet in staat zijn aan hun verplichtingen te voldoen.

2. Wanneer de SPORTER wegens ziekte niet kan deelnemen aan een activiteit waarbij contact noodzakelijk is, wordt verwacht dat de klant dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan de COACH.

3. Bij het schorsen van de overeenkomst wegens ziekte geldt een eigen risico van 1 week, de overeenkomst kan vervolgens voor maximaal 3 weken worden stilgelegd en dat alleen op grond van een medische verklaring door een erkende arts.

Artikel 10: Geschillen

1. Voor eventuele klachten kan de klant zich wenden tot de COACH via e-mail.

2. Alle geschillen die voortkomen uit de totstandkoming, geldigheid interpretatie of uitvoering van deze overeenkomst worden beslecht bij de door de wettelijke regels bevoegde rechtbank.