Algemeen

In deze privacyverklaring wordt besproken hoe persoonsgegevens door Lis{t}a Coaching worden verwerkt en welke waarborgen er zijn voor de klanten en bezoekers van de website. Privacy is belangrijk voor ons en wij proberen dan ook iedereen zo helder mogelijk te informeren.

Deze gegevens worden om te beginnen verwerkt in overeenstemming met de verplichtingen opgelegd door de Europese Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, hetzij ‘de algemene verordening gegevensbescherming’ (‘AVG’) of ‘General Data Protection Regulation’ (‘GDPR’).

Moesten er na het lezen van deze verklaring nog vragen zijn, kan je ons steeds contacteren via listacoaching@gmail.com. Deze privacyverklaring werd opgesteld door Lisa Geybels, Wolfaertshoflaan 44 2630 Aartselaar,hierna de “Verwerkingsverantwoordelijke” genoemd.
Wie valt onder deze privacyverklaring?

Dit zijn alle alle sporters die persoonlijke gegevens met ons uitwisselen. Dit zijn zowel de begeleide sporters, andere klanten, of de websitegebruikers.

Over welke gegevens gaat het?

Het gaatom persoonsgegevens, dus gegevens die betrekking hebben op een identificeerbaar persoon.

Zo verzamelen we bijvoorbeeld gegevens van alle informatie die je achterlaat op onze website. Ook maken we gebruik van cookies, sommige zijn noodzakelijk, andere zijn er enkel voor betere statistieken, nog anderen om content van derde partijen te kunnen tonen. Bij een bezoek aan onze website krijg je de keuze welke je juist aanvaardt, en welke niet.

Ook verzamelen we gegevens in het kader van de dienstverlening aan de sporters. Dit zowel om een goede dienstverlening te verzorgen, als voor een juiste opvolging van de administratie.

Waarom verzamelen wij deze gegevens?

Jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor een specifiek doel (en alleen maar voor dat doel):

  1. contactformulier: om je vraag te beantwoorden (uitvoeren opdracht);

  2. het versturen en opvolgen van bestellingen en facturatie;

  3. het beheer en de controle waarborgen wat de uitvoering van de aangeboden diensten betreft;

  4. direct marketingdoeleinden;

  5. het verbeteren van de kwaliteit van de website en de producten en/of diensten door de verantwoordelijke voor de verwerking.

Hoe zit dat juist met toegang?

Middels een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan de Verwerkingsverantwoordelijke met adres Wolfaertshoflaan 44,2630 Aartselaar, kan de gebruiker, nadat zijn identiteit werd geverifieerd (door kopie van zijn identiteitskaart te voegen), kosteloos de geschreven communicatie verkrijgen of een kopie van de persoonsgegevens die verworven werden. Van zodra de gebruiker deze vraag via elektronische weg indient op het elektronische adres lisacoaching@gmail.com, zal de informatie ook op elektronische wijze afgeleverd worden, tenzij de gebruiker dit anders wenst.

Hoe worden de gegevens beschermd en opgeslagen?

De Verwerkingsverantwoordelijke heeft in het bijzonder aandacht voor de
bescherming van het privéleven van zijn gebruikers en verbindt zich er bijgevolg toe om alle noodzakelijke en redelijke maatregelen te nemen teneinde de persoonsgegevens van deze personen te beschermen tegen verlies, diefstal, verspreiding of niet-toegelaten gebruik ervan.

Persoonsgegevens worden bewaard zolang dat nodig is om de gebruiker de dienst te verlenen die hij zelf activeerde of waarvoor hij toestemming gaf. De persoonsgegevens worden maximaal tot 5 jaar na het laatste gebruik bijgehouden.

Op de computers en het netwerk kan enkel worden ingelogd met een gebruikersnaam en paswoord. Iedereen die namens Lis(t)a Coaching jouw persoonsgegevens kan inkijken of kennen is gebonden aan geheimhouding van die informatie.

De Verwerkingsverantwoordelijke zorgt voor de gepaste technische en organisatorische maatregelen teneinde een veiligheidsniveau te garanderen wat de verwerking van de verzamelde gegevens betreft, dit in overeenstemming met de risico’s die zich kunnen voordoen bij de verwerking van de gegevens en aangepast aan de aard van de te beschermen gegevens.

Heb ik ook iets te zeggen?

Middels een aanvraag per e-mail gericht aan de Verwerkingsverantwoordelijke, kan de gebruiker op ieder ogenblik, om redenen die verband houden met zijn persoonlijke situatie en nadat zijn identiteit werd geverifieerd (door een geredacteerde kopie van de identiteitskaart bij te voegen), zich kosteloos verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens.

Ook kan de gebruiker de uitwissing verkrijgen van de op hem betrekking hebbende persoonsgegevens, indien één van de hierna bepaalde motieven van toepassing is:

  1. de gegevens zijn niet meer noodzakelijk met betrekking tot de doeleinden van de verwerking;

  2. de persoonsgegevens hebben het voorwerp uitgemaakt van een ongeoorloofd gebruik;

  3. de gebruiker heeft zijn toestemming voor verwerking van zijn gegevens ingetrokken en er is geen juridische grondslag voor verdere verwerking.

De Verwerkingsverantwoordelijke is ertoe gehouden om binnen een redelijke termijn en uiterlijk binnen de maand, te antwoorden op de vraag tot uitwissing van de gebruiker.

De gebruiker heeft eveneens het recht om op kosteloze wijze, binnen dezelfde modaliteiten, de afschaffing of het verbod tot gebruik te bekomen van alle persoonsgegevens die op hem betrekking hebben en die, rekening houdend met het doel van de verwerking, onvolledig of irrelevant zijn of waarvan de registratie, communicatie of bewaring verboden zijn of die voor een langere periode bewaard zijn gebleven dan noodzakelijk en toegelaten.

Kan ik ook ergens officieel terecht met mijn klachten?

De gebruiker kan een bezwaar indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit op het volgende adres:

Drukpersstraat, 35 te 1000 Brussel.

Tel. + 32 2 274 48 00.

contact@apd-gba.be

De gebruiker kan eveneens een klacht indienen bij de Rechtbank van Eerste Aanleg van zijn woonplaats.
Voor meer informatie met betrekking tot klachten en mogelijkheden tot verhaal, wordt de gebruiker uitgenodigd het volgende adres van de Gegegevensbeschermingsautoriteit te raadplegen: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.